Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014

2 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ

Ο ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ (Έδρα και Πρακτορείο Γιαννιτσών).


1 ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού
1 ∆Ε Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων – Υπογείων ∆ικτύων
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3
και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια
αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην
ακόλουθη διεύθυνση:
∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε./ΠΕΡΙΟΧΗ Ε∆ΕΣΣΑΣ, Κωνσταντινουπόλεως 93, Τ.Κ. 582 00 – Ε∆ΕΣΣΑ,
απευθύνοντάς την στον Τοµέα Υποστήριξης, υπ’ όψη κας ∆ουρβάνη Βασιλικής
(τηλ. επικοινωνίας: 23810 22811).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων
κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο
κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ∆Ε). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών
προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση
ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω
διαδικασία.
Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων άρχισε την 13/3/2014  και λήγει 24/3/2014 ώρα:11:00.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου