Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014

Φλώρινα: 20 προσλήψεις στη ΔΕΗ για τον ΑΗΣ Αµυνταίου-Φιλώτα

Ο ΑΗΣ Αµυνταίου-Φιλώτα ενδιαφέρεται για την πρόσληψη είκοσι (20) εκτάκτων
ηµεροµισθίων ανειδίκευτων εργατών, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου (60
ηµεροµίσθια), για την κάλυψη εποχικών η παροδικών αναγκών του Σταθµού.
20 Εργάτης (ΥΕ)

Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να
υποβάλλουν από 18/03/2014 έως 27/03/2014 στη Γραµµατεία του Σταθµού την
ειδική έντυπη Αίτηση –Υπεύθυνη ∆ήλωση.
Απαιτούµενα δικαιολογητικά µε την υποβολή της αίτησης:
1. Πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕ∆ για τον προσδιορισµό του χρονικού διαστήµατος ανερ-
γίας του υποψηφίου, η ηµεροµηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο
από (10) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας υποβολής των
αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη µε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.
2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
3. Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας.
4. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει αν έχει απασχοληθεί στη
∆ΕΗ Α.Ε., µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας (π.χ. σύµβαση έργου, ηµεροµίσθιος κ.α., εκτός
πρακτικής άσκησης) κατά το τελευταίο έτος, καθώς και τα χρονικά διαστήµατα που απα-
σχολήθηκε.
Σηµειώνεται ότι η επαναπρόσληψη των ατόµων αποκλείεται πριν παρέλθουν 12 µήνες από
τη λήξη της προηγούµενης απασχόλησής τους στη ∆ΕΗ Α.Ε.
Κατεβάστε την αίτηση από εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου